Rotel RCC-1055 CD Player User Manual


 
48
RCC-1055 CD Wisselaar
Het laden
De lade en de open/
sluittoets “OPN/CLS” en
Druk op de “OPN/CLS”toets op de
afstandsbediening
of op de RCC-1055
om de lade te doen openen. Leg de cd’s
in de genummerde uitsparingen van de car-
rousel met het label naar boven. Zorg ervoor
dat de plaatjes goed in het midden liggen.
U kunt zowel 8cm. als 12cm. schijfjes
gebruiken. Voor de 8 cm. plaatjes is een
speciale inkeping gemaakt. Als de lade open
is kunt u drie cd’s plaatsen. Wilt u de andere
plaatsen gebruik dan de toets “DISC”
om de carrousel te laten draaien. Om de lade
weer te sluiten drukt u nogmaals op de
“OPN/CLS”toets
of .
Extra informatie: Gebruik om de lade te
sluiten altijd de “OPN/CLS”toets, zo
voorkomt u schade. Probeer de draaiende
carrousel niet met de hand tegen te houden
of met de hand te laten draaien. Gebruik
dus altijd de carrouseltoets “DISC” en wissel
de cd’s pas als de carrousel gestopt is.
U kunt ook cd’s wisselen terwijl de RC-1055
aan het afspelen is. Druk tijdens het spelen op
de “OPN/CLS”toets
of . Drie van de
4 cd plaatsen zijn nu bereikbaar. Wilt u ook
de vierde positie verwisselen druk dan op de
toets “DISC
. Druk op de “OPN/CLS”toets
of om de RC-1055 weer te sluiten.
De carrouseltoets “DISC”
en
Deze toetsen hebben twee functies. De eerste
is het draaien van de carrousel zoals in het
vorig hoofdstuk omschreven.
Nogmaals: Probeer de draaiende car-
rousel niet met de hand tegen te houden of
met de hand te laten draaien. Gebruik dus
altijd de carrouseltoets “DISC” en wissel de
cd’s pas als de carrousel gestopt is.
De andere functie van de “DISC”toetsen is
het selecteren van de cd die u wilt af spelen.
Elke keer als u deze toets indrukt gaat de
RC-1055 naar de volgende cd. Als schijfje
5 speelt en u drukt op “DISC” dan gaat de
RC-1055 verder met het afspelen van de
eerste cd in de carrousel.
Als u de “DISC”toets gebruikt wanneer de
speler stilstaat wordt de volgende cd gekozen.
Wanneer u op “DISC” drukt terwijl de RC-1055
aan het afspelen is dan stopt het afspelen van
die cd, wordt de volgende cd in rij gekozen
en begint het afspelen van het eerste nummer
van die betreffende cd.
Het kiezen van een cd
De afstandsbediening heeft echter nog een
andere manier om een bepaalde cd te kiezen.
De toetsen 1-5 op de
afstandsbediening
Druk op de toets die correspondeert met de
cd die u wenst af te spelen. Drukt u op een
van de toetsen wanneer de speler niet aan het
afspelen is, dan wordt alleen maar de
betreffende cd geselecteerd. Is de speler wel
aan het afspelen, dan wordt gestopt met het
afspelen van die cd en gestart met het begin
van de cd die u zojuist geselecteerd heeft.
Het afspelen van cd’s
De “PLAY” afspeeltoets en
Druk op de “PLAY”toets of om de cd
af te spelen die in het infoscherm staat
aangegeven. De speler zal met het eerste
nummer beginnen, tenzij u een ander nummer
had gekozen voordat u de “PLAY”toets
indrukte.
Tenzij één van de repeteer functies in werking
is gesteld zal:
Nadat het laatste nummer van schijfje 1
t/m 4 is afgespeeld, de laatste cd worden
geladen en worden afgespeeld, te beginnen
bij het eerste nummer.
Aan het eind van de vijfde cd het afspelen
eindigen.
Zie ook het hoofdstuk over de herhaaltoets voor
meer informatie.
De “PAUSE” pauzetoets en
Wenst u tijdelijk het afspelen te onderbreken,
druk dan op de pauzetoets
of . Druk
nogmaals op deze toets om het afspelen weer
te hervatten.
De “STOP” stoptoets en
Wenst u het afspelen te stoppen, druk dan op
de stoptoets
of . De betreffende cd blijft
geselecteerd maar bij het hervatten zal de
speler bij het eerste nummer beginnen.
De “TRACK” spoortoetsen
en
Als de speler stilstaat:
Druk op de
toets om het volgende
nummer van een cd te kiezen. Druk de toets
langdurig in om verderop een nummer
van die cd te zoeken.
Druk op de
toets om het vorige nummer
van een cd te kiezen. Druk de toets
langdurig in om terug op die cd een
nummer te zoeken.
Als de speler loopt:
Druk op de
toets om de rest van het
spelende nummer over te slaan en de
RC-1055 te laten beginnen met het
eerstvolgende nummer. Druk langdurig op
de
toets om meerdere nummers
verderop op te zoeken.
Druk op de
toets om naar het begin
van het spelende nummer te gaan. Druk
langdurig op de
toets om meerdere
nummers terug op te zoeken.
De directe nummerkeuzetoetsen
op de afstandsbediening
Om een bepaald nummer op een cd te kie-
zen gebruikt u een van de directe nummer-
keuzetoetsen op de afstandsbediening
. De
speler begint dan direct het gekozen nummer
af te spelen. Wenst u een nummer hoger dan
10 te horen, gebruik dan de “>10” toets om
het door u gewenste nummer te bereiken.
Voorbeeld: Om nummer 17 te horen toetst u
“>10” in en vervolgens “7”. Opmerking:
Wanneer u de RC-1055 aan het programme-
ren bent, worden de nummerkeuzetoetsen voor
het programmeren gebruikt. Zie ook het hoofd-
stuk over het programmeren voor meer infor-
matie.