Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
8086slo
4
Vzdrevanje (glejte sliko ¦§¨)
GlejtetudiNaèrtvzdrevanja. Upotevajte predpi-
sane intervale glede delovnih ur ali koledarskih
obdobij, vzdrevanje paopravite vterminu,ki gapre
j
doseete
. Pri delu v neugodnih pogojih je treba
skrajati vzdrevalne intervale.
Da prepreèite nehoten zagon motorja,od-
stranite kabel vigalne sveèke
in ga
ozemljite ter izkljuèite akumulator pri ne-
gativnempolu,èe imamotorelektrièniza-
ganjalni sistem, preden se lotite vzdrevalnih del.
Olje (glejte sliko
¦)
Redno preverjajte nivo olja.
Preprièajte se, èe je nivo olja pravilen. Nivo
preverite vsakih 5 urali vsak dan,preden zaenete
motor. Glejpostopek polnjenja olja, Priporoèila za
olje.
Menjava olja.
Olje je treba zamenjati po prvih 5 urah delovanja.
Olje menjajte, ko je motor e topel. Napolnite z
novim oljem priporoèene SAE viskozne stopnje
(glejte sliko
©).
Zobniki reduktor, èe obstaja
Odstraniteèepodprtinezapolnjenjeolja
inèepza
nivoolja.Izprazniteoljevsakih100urdelovanja
ali vsako sezono. Pri ponovnem polnjenju natoèite
olje SAE 30 v odprtino za polnjenje olja, dokler ne
priteèeizluknjezapreverjanjenivojaolja.Ponovno
namestite oba èepa. Èep odprtine za polnjenje olja
ima prezraèevalno odprtino
in mora biti instali-
ran na vrhu pokrova menjalnika.
Zamenjava zraènega filtra (glejte sliko
§)
Zamenjajte predfilter
, èe obstaja, in/ali vloek
, èeje zelo umazan ali pokodovan (glej sl.
C
).
1. Zrahljajte vijake ali odstranite gumb. Nato
odstranite pokrov.
2. Previdno odstranite predfilter, èe obstaja, in
vloek, da prepreèite, da ne bi umazanija
padala v uplinjaè.
Za vzdrevanje predfilter ga operite v tekoèem
detergentu in vodi. Omite ga do suhega s èisto
krpo. Potopite ga v strojno olje in omite s èisto,
vpojno krpo, da odstranite VES VIEK olja.
Za servisiranje vloek ga oèistite tako, da ga rahlo
udarite obravno povrino. Ne uporabljajtenaftnih
derivatov, npr. petroleja, ker bo pokodoval
vloek.Ne uporabljajte stisnjenegazraka, kilahko
pokoduje vloek. Ne naoljite vloka.
3. Ponovno montirajte vloek in predfilter, èe
obstaja.
4. Ponovno namestite pokrov in trdno pritrdite
vijake ali gumb.
Pogoji za vzdrevanje
Servisiranje sveèke (glejte sliko ¨)
Uporabljajte le preizkuevalec sveèk Briggs &
Stratton
, èe elite preveriti iskro (glej sl.
D
).
Oèistite/zamenjajte sveèko vsakih 100 ur ali vsako
sezono - kar doseete hitreje. Kljuè za odvijanje
sveèke je dosegljiv pri vsakem pooblaèenem
serviserju za proizvode Briggs & Stratton
(glej sl.
D
).
Opomba: V nekaterih podroèjih je po zahtevah
lokalne zakonodaje treba uporabiti upor za
zaduitev motenj. Èe je va motor tovarniko
opremljen s sveèkoz uporom,uporabite prizamen-
javi isti tip sveèke.
Rea med kontaktoma sveèke
mora biti 0,76
mm.
Redno èistite motor (glejte sliko
¨)
Periodiènoodstranitedrobirinobloge,ki senabere-
jo na motorju. Oèistite èitnik za prste. Ne posku-
site oèistiti motorja z vodnim curkom, kajti voda
lahko pride v gorivo. Oèistite motor s krtaèo ali s
stisnjenim zrakom.
Obloge, ki se naberejo na duilcu ,se
lahkovgejo.Preglejteinoèistitejih pred
vsako uporabo.
Da zagotovite nemoteno delovanje, pazite, da so
vezi, vzmeti in krmilje regulatorja vedno brez
oblog.
Èe je duilec opremljen z lovilcem isker
,
odstranite varovalo pred ognjem, ter ga oèistite in
preglejte vsakih 50 ur ali vsako sezono. Èe je
pokodovan, ga zamenjajte (glej sl.
D
).
Oèistite hladilni sistem. Drobir ali obloge lahko
zamaijo sistemzraènega hlajenja motorja, poseb-
no po daljemkoenju. Vèasih jepotrebno oèistiti
notranja hladilna rebra in povrine, da prepreèite
pregretje in pokodbe motorja. Odstranite ohije
ventilatorja, da lahko oèistite prikazana obmoèja
.
Shema vzdrevanja
Upo tevajte predpisane intervale glede ur upo-
rabe ali koledarskih dni - kar paè doseete hi-
treje. Bolj pogost servis je potreben pri delu v
neugodnih pogojih, ki so navedeni spodaj:
Prvih 5 ur
D Zamenjajte olje
Vsakih 5 ur ali dnevno
D Preverite nivo olja
D Oèistite varovalo za prste
D Oèistite duilec
Vsakih 25 ur ali enkrat letno
D Zamenjajte oljepri deluz veèjoobremenit-
vijo ali pri visokih temperaturah
D Servisirajte predfilter zraènega filtra, èe
obstaja*
D Servisirajte vloek filtra èeni opremljen s
predfiltrom*
Vsakih 50 ur ali enkrat letno
D Zamenjajte olje
D Oèistiteinpreglejtelovilecisker,èeobstaja
Vsakih 100 ur ali vsako sezono
D Servisirajte ohije zraènega filtra, èe je
opremljen s predfiltrom*
D Zamenjajte/oèistite sveèko
D Zamenjajte olje, zobniki reduktor, èe
obstaja
D Oèistite hladilni sistem*
* Oèistite bolj pogosto, èe delate v pranih
pogojih, ali kadar je v zraku prisotna
umazanija ali drobir.