Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
8086rom
2
Instruciuni de protecie
Motorul Briggs & Stratton, pe care l-ai obinut
odatã cu achiziionarea echipamentului pe care
este montat, este fabricat din cel mai bun material
într-unadincelemaimoderneseciideproducie.
VãaducemlacunoºtinãcãBriggs&Strattonvinde
motoarele cãtre producãtorii de echipamente ºi
utilaje respectivi direct, sau prin intermediul unui
lan de distribuitori. Acest motor poate deci trece
prinmâinileamaimulidistribuitoripânãajungela
ultimulbeneficiar:producãtorulechipamentului.În
consecinã, Briggs & Stratton nu cunoaºte întot-
deaunalacevafifolositmotorul.Deaceeavãrugãm
parcurgei cu multã atenie instruciunile de
utilizare ale echipamentului pe care este montat
motorul respectiv.
TrebuiedeasemeneasãvãinformãmcãBriggs&
Strattonnuaprobãfolosireamotoarelorprodusesub
aceastã marcã pentru anumite scopuri. Motoarele
Briggs &Stratton nu se folosesc pentru vehicule cu
maipuin de4 roi,cumar fibicicletele cu motor,
aerovehiculele, ºi vehiculele cu deplasare pe teren
accidentat. Mai mult chiar, Briggs & Stratton nu
autorizeazã folosirea motoarelor sale în nici un fel
de competiii. DIN ACEST MOTIV, MOTOA-
RELE BRIGGS & STRATTON NU SUNT AU-
TORIZATE PENTRU NICI UNA DIN APLI-
CAIILE ENUMERATE ANTERIOR. În cazul
încarenu seinecontdeavertismentelede maisus
sepoate ajunge lasituaii derãnire gravã(inclusiv
paralizie), deces sau pagube materiale.
NUlãsaimotorulpornitînincinteînchise.(Gazele
eºapate conin monoxid de carbon, un gaz inodor,
extrem de toxic.)
NUstaiîn apropiereapãrilorînmiºcare.Evitaisã
avei mâinilesau picioareleîn apropieredepãrileîn
miºcare ale motorului.
NU pãstrai ºi nu manipulai combustibil (ben-
zinã) în apropierea unei flãcãri sau lângã un
dispozitivdetip:plitã,încãlzitorpentru apã,cuptor,
carepoate produceo scânteiesau careutilizeazã un
bec de control.
NUfaceirealimentareacu combustibilîntr-unloc
închis sau într-o încãpere fãrã aerisire.
NUscoateicapacul rezervoruluide combustibilºi
nualimentaicândmotoruleste pornitsaumaieste
cald. (Lãsai motorul se rãceascã 2 minute
înainte de a face realimentarea.)
NUoperaimotorulºinuîl înclinaiînunghimare
pentru a nu cauza scurgeri de combustibil.
NUlãsaimotorulpornitîn locurileundes-avãrsat
pe jos benzinã, unde se simte miros de benzinã sau
existãpericoluluneiexplozii.(Îndepãrtaidispozi-
tivul de locul unde s-a vãrsat benzinã ºi evitai
aprinderea oricãrei scântei pânã la evaporarea
completã a benzinei.)
NUtransportaimotorulcucombustibilînrezervor
sau având ventilul de închidere a combustibilului
deschis.
Nu mutati controlul de ºoc la poziia CHOKE
pentru a opri motorul.
NU facei intervenii asupra clapetelor regula-
toare sau asupra transmisiilor pentru a obine o
vitezã mai mare a motorului. (Folosii motorul la
viteza la care a fost reglat funcioneze pentru
acest echipament.)
NU verificai scânteia la bujii cu o altã bujie.
(Folosii un dipozitiv de verificare.)
NU încercai pornii motorul când bujia este
scoasã.(Dacãmotorulesteînecat,fixaibutonulde
acceleraie în poziia FAST ºi încercaipornirea
motorului.)
NU lovii volanta cu un ciocan sau alte obiecte
solide. Aceasta poate duce la ruperea volantei în
timpul funcionãrii. (Folosii uneltele potrivite
când facei intervenii la motor.)
NU operai motorul dacã echipamentul nu este
stabil ºi se pot produce dezechilibrãri. Montai
echipamentul pe o bazã stabilã.
NU folosii motorul fãrã tobã de eºapament.
Verificai periodic toba ºi înlocuii-o dacã este
uzatã sau spartã. Dacã motorul este prevãzut cu un
deflector de eºapament, verificai-l permanent
(înlocuii-l cu unul nou când e cazul).
NU folosii motorul când sub toba de eºapament/
convertorului s-au acumulat frunze, iarbã sau alte
materiale inflamabile.
NU atingei toba de eºapament, cilindrii sau alte
pãri fierbini ale motorului.
NU folosii acest motor pe terenurile plantate cu
multgazon,decâtdacãesteprevãzutcu unstingãtor
de scântei, care trebuie meninut în perfectã stare
de funcionare.
NU pornii motorul dacã filtrul de aer sau capacul
sãu sunt scoase.
PENTRU A PREVENI PORNIREA ACCIDEN-
TALÃ a motorului, decuplai bujia ºi legai-o la
împãmântare când facei intervenii la motor.
Dacã motorul e prevãzut cu sistem de aprindere
electric, deconectai borna negativã a bateriei.
MENINEI în stare de curãenie cilindrii ºi
supapele regulatoare. Îndepãrtaiiarba, praful sau
altecorpuri strãinecare potafectavitezamotorului.
TRAGEI ºnuruldemaror uºor
pânã când simii
cãopune rezistenã.Apoitrageicuputere pentru
a evita miºcarea de întoarcere a ºnurului ºi rãnirea
mâinii sau a braului.
FOLOSIIbenzinãproaspãtã.Benzinavechepoate
duce la înfundarea carburatorului.
VERIFICAIfrecventconductelede combustibilºi
fitingurile pentru a observa eventualele scurgeri.
Înlocuii-le dacã este necesar.
Folosii numai piese de schimb Briggs & Strat-
ton originale sau compatibile cu acestea. Folosi-
rea altor piese de schimbcare nusunt de aceeaºi
calitate poate dãuna motorului.