Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
8086pol
2
Œrodki ostro¿noœci
Silnik firmy Briggs & Stratton, zakupiony przez
Pañstwa wraz ze sprzêtem, wykonany jest z
najlepszychmateriaówstosowanychwdziedzinie
wytwarzania urzdzeñ.Nale¿y pamiêtaæo tym,¿e
firma Briggs & Stratton sprzedaje silniki
producentom oryginalnego sprzêtu. Sprzedaje je
ona tak¿e innym odbiorcom w añcuchu
dystrybucji, którzy dokonuj ich sprzeda¿y
okreœlonemu konsumentowi, innemu
dystrybutorowi lub dealerowi. W rezultacie firma
Briggs & Stratton niekoniecznie wie, jak
wykorzystany bêdzie silnik. Z tego powodu przed
uruchomieniem silnika powinni Pañstwo
dokadnie zapoznaæ siê i zrozumieæ instrukcjê
obsugi sprzêtu, w którym silnik zosta
zainstalowany. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e firma
Briggs & Stratton sprzedaje silniki producentom
oryginalnegosprzêtu.Sprzedaje jeonatak¿einnym
odbiorcom w añcuchu dystrybucji, którzy
dokonuj ich sprzeda¿y okreœlonemu
konsumentowi, innemu dystrybutorowi lub
dealerowi. W rezultacie firma Briggs & Stratton
niekoniecznie wie,jak wykorzystanybêdzie silnik.
Z tego powodu przed uruchomieniem silnika
powinni Pañstwo dokadnie zapoznaæ siê i
zrozumieæ instrukcjê obsugi sprzêtu, w którym
silnik zosta zainstalowany.
Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ to, ¿e istniej
wykorzystania sprzêtu, w stosunku do których
firma Briggs & Stratton nie aprobuje zastosowania
swoichsilników.SilnikifirmyBriggs&Strattonnie
powinny byæ stosowane w pojazdach
wyposa¿onych wmniej ni¿cztery koa. Obejmuje
to motocykle, urzdzenia lotnicze i wszystkie
pojazdyterenowe.PonadtofirmaBriggs &Stratton
nie zezwala na stosowanie swoich silników w
imprezach o charakterze zawodów. DLATEGO
NIE UDZIELA SIÊ AUTORYZACJI NA TAK
WYKORZYSTYWANE SILNIKI FIRMY
BRIGGS & STRATTON. Zlekcewa¿enie tych
ostrze¿eñ mo¿e doprowadziæ do œmierci,
powa¿nychobra¿eñ ciaa(wcznie zparali¿em)
lub strat majtkowych.
NIE uruchamiaæ silnika w pomieszczeniu
zamkniêtym. (Gazy wydechowe zawieraj tlenek
wêgla, bezwonn truciznê.)
NIE umieszczaæ rk lub stóp w pobli¿u ruchomych
lub wirujcych czêœci.
NIE magazynowaæ, przelewaæ, lub stosowaæ
benzyny w pobli¿u otwartego pomienia, ani w
pobli¿u urzdzeñ takich jak kominki, piece lub
grzejniki wodyw których stosowany jest pomieñ
pilota lub urzdzenia, które mog wytworzyæ
iskrê.
NIEdolewaæpaliwawpomieszczeniuzamkniêtym
lub niewentylowanym.
NIE zdejmowaæ nakrêtki zbiornika paliwa, ani nie
napeniaæ zbiornika paliwem kiedy silnik jest
gorcy lub pracuje. (Nale¿y pozwoliæ silnikowi
ostygnæ przynajmniej przez dwie minuty przed
ponownym napenieniem paliwem.)
NIE stosowaæ, ani nie przechylaæ
silnika/urzdzenia pod ktem, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ rozlanie benzyny.
NIE eksploatowaæ silnika, je¿eli benzyna jest
rozlana,kiedywyczuwalnyjestzapachbenzynylub
istniej inne warunki stwarzajce
niebezpieczeñstwo wybuchu. (Odsunæ sprzêt od
miejsca rozlaniai unikaæ jakiegokolwiekzaponu
dopóki benzyna nie wyparuje.)
NIE transportowaæ silnika z paliwem w zbiorniku
lub z otwartym kranikiem paliwa.
NIEprzestawiaædwigni ssaniasilnika wpozycjê
CHOKE (SSANIE) po to, aby zatrzymaæ silnik.
NIE manipulowaæ sprê¿ynami regulatorów,
poczeñ lub innych czêœci w celu zwiêkszenia
prêdkoœci obrotowej silnika. (Silnik powinien
pracowaæ z prêdkoœci obrotow ustawion
przez producenta sprzêtu.)
NIE sprawdzaæ iskry kiedy œwieca zaponowa jest
wykrêcona. (Stosowaæ dozwolony tester.)
NIE obracaæ waem korbowym silnika kiedy
œwieca zaponowa jest wykrêcona. (Kiedy silnik
jestzalany,ustawiædwigniêgazuwpozycjiFAST
i obracaæ waem korbowym a¿ silnik zostanie
uruchomiony.)
NIE uderzaæ w koo zamachowe motkiem lub
twardymiprzedmiotami,które mogspowodowaæ
rozpadniêcie siê koa w trakcie pracy. (U¿ywaæ
waœciwych narzêdzi przy obsudze silnika).
NIE uruchamiaæ silnika, jeœli urzdzenie nie jest
stabilne i mogoby pojawiæ siê zachwianie.
Ustawiæ urzdzenie na stabilnej podstawie.
NIE eksploatowaæ silnika bez tumika.
(Sprawdzaæ okresowo i wymieniæ, je¿eli jest
zu¿yty lub ma przecieki. Je¿eli silnik jest
wyposa¿ony w deflektor tumika, sprawdzaæ go
okresowo i je¿eli potrzeba, wymieniæ na
waœciwy deflektor.)
NIE uruchamiaæ silnika, gdy pod, wokó lub za
tumikiem/katalizatorem nagromadzona jest
trawa, liœcie lub inny palny materia.
NIE dotykaæ gorcego tumika, cylindra lub
¿eberek mogcych spowodowaæ poparzenie.
NIE eksploatowaæ tego silnika na jakichkolwiek
obszarach zalesionych, w zaroœlach lub na
trawnikach, oilenatumikunie jestzainstalowane
urzdzenie do zatrzymywania iskier. Urzdzenie
do zatrzymywaniaiskier musibyæ utrzymywanew
sprawnoœci roboczej przez waœciciela i/lub
operatora.
NIE uruchamiaæ silnika przy zdemontowanym
filtrze lub pokrywie filtra powietrza.
ZAPOBIEGAÆ PRZYPADKOWEMU
URUCHOMIENIU przez zdjêcie i uziemienie
przewodu œwiecy zaponowej na okres obsugi
silnika lub sprzêtu. Je¿eli silnik wyposa¿ony jestw
rozrusznik elektryczny, odczyæ przewód
ujemnego bieguna akumulatora.
UTRZYMYWAÆ ¿ebra silnika i czêœci
regulatoróww stanie czystoœci, bez brudu, trawy i
innych zanieczyszczeñ, które mog wpywaæ na
prêdkoœæ obrotow silnika.
CI¥GN¥Æ linkê startera powoli
a¿ do wyczucia
oporu. Potem pocignæ linkê szybko, aby
uniknæ szarpniêcia wstecznego i uszkodzenia
rêki lub ramienia.
U¯YWAÆœwie¯ejbenzyny.Przestarzaabenzyna
mo¿e spowodowaæ za¿ywiczenie ganika i
nieszczelnoœci.
SPRAWDZAÆczêstoprzewódpaliwaiosprzêtpod
ktem pêkniêæ lub przecieków. Je¿eli zajdzie
potrzeba wymieniæ.
Stosowaæ tylko oryginalne czêœci Firmy Briggs
& Stratton. Stosowanie czêœci nie
odpowiadajcych wymaganiom jakoœciowym
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie silnika.