Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
8086cze
2
Bezpeènostní opatøení
Motor Briggs & Stratton, kter jste zakoupili s
vaím zaøízením, je vyroben v nejmodernìjím
vrobním závodì, a to z nejlepích materiálù.
Uvìdomtesi,efirmaBriggs&Strattondodávásvé
motory vrobcùm originálních zaøízení. Dalí
motory poskytuje distribuèním organizacím, které
je prodávají koneènm uivatelùm, vrobcùm
zaøízeníèidalímdistributorùmiobchodníkùm.A
proto nemusí firma Briggs & Stratton znát úèel, ke
kterému bude její motor nakonec pouit. Z tohoto
dùvodu byste si mìli pøed zahájením provozu
peèlivì prostudovat návod k pouití zaøízení, do
kterého je motor zamontován.
Uvìdomte si také, e spoleènost Briggs & Stratton
rozhodnìnesouhlasí spouívánímsvch motorùv
nìkterch typech zaøízení. Motory Briggs &Strat-
tonnesmíbtpouíványpropohonvozidel sménì
ne ètyømi koly, jako jsou motocykly, létací
zaøízení a terénní vozidla. Navíc je spoleènost
Briggs & Stratton zásadnì proti pouívání svch
motorù ve vech druzích závodních a soutìních
vozidel. Z TÌCHTO DÙVODÙ NEJSOU
MOTORY BRIGGS & STRATTON PRO
ÁDNOU Z UVEDENCH APLIKACÍ CERTI-
FIKOVÁNY. Neuposlechnutí tohoto zákazu by
mohlo vést ke smrtelné nehodì, vánému zranìní
(vèetnì ochrnutí) nebo ke kodám na majetku.
MotorNEPOUÍVEJTEvuzavøenchprostorách.
(Vfukové plyny obsahujíoxid uhelnat,smrtelnì
jedovat plyn bez zápachu.)
NEPØIBLIUJTE ruce k pohybujícím se nebo
otáèejícím se èástem.
PalivoSENESMÍskladovat,pouívatavylévatjea
ani sním jinak manipulovat vblízkostiotevøeného
ohnì a tepelnch zaøízení, jako jsou kamna, pece
nebo ohøívaèe vody s vìènm plaménkem, a
zaøízení, která mohou zpùsobit jiskøení.
Palivo SENESMÍ doplòovat v uzavøenémnevìtra-
ném prostoru.
Uzávìrpalivové nádreSENESMÍsnímat apalivo
dolévat, dokudje motor jetì horknebo vchodu.
Pøed doplòováním paliva je nutno nechat motor
nejménì 2 minuty vychladnout.
MotorazaøízeníSENESMÍnaklánìtaprovozovatv
takovém sklonu nebo na takovém svahu, kde by
docházelo k vylévání paliva.
MotorSENESMÍspoutìtdolo-likrozlitípaliva,
je-li palivo cítit ve vzduchu nebo hrozí-li jiné
nebezpeèí vbuchu. Zaøízení dopravte do
bezpeèné vzdálenosti od rozlitého paliva a a do
úplného odpaøení se vyvarujte vech èinností,
které by mohly zpùsobit jeho vznícení nebo
vbuch.
Motor SE NESMÍ pøepravovat s palivem v nádri
nebo s otevøenm ventilem pøívodu paliva.
Motor SE NESMÍ zastavovat pøesunutím páèky
sytièe do polohy CHOKE.
Otáèky motoru SE NESMÍ zvyovat manipulací s
pruinami regulátoru nebo jeho jinmisouèástmi.
Motor provozujte pøi otáèkách nastavench
vrobcem zaøízení.
Jiskra SE NESMÍ kontrolovat pøi vyroubované
zapalovací svíèce, ale pouze urèenou zkoueèkou.
Motor SE NESMÍ spoutìt pøi vyroubované
zapalovací svíèce. Pøi pøeplaveném motoru po-
suòte páèku pøívìry paliva do polohy FAST a
startujte, dokud motor nenaskoèí.
Do setrvaèníku SE NESMÍ klepat kladivem nebo
jinm tvrdm pøedmìtem, protoe by se mohl
roztrhnout za chodu motoru. Na údrbu a opravy
pouívejte náøadí k tomu urèené.
MotorNESMÍbtosazen nanestabilnímzaøízení,
které by se mohlo pøevrátit. Zaøízení osaïte na
pevn podklad.
Motor SE NESMÍ provozovat bez tlumièevfuku.
Vfuk sdeflektorempravidelnìkontrolujte apodle
potøeby vymìòte za nov.
Motor SE NESMÍ provozovat, je-li pod tlumièem
nebo katalyzátorem, kolem nich nebo za nimi
nahromadìna tráva, listí èi jin hoølav materiál.
Horkého vfuku, válce nebo eber se NELZE
dotkat. Mùete si zpùsobit popáleniny.
Motor bez lapaèe jisker na vfuku SE NESMÍ
pouívat v lese, v porostech nebo na travnatch
nekultivovanch pozemcích. Majitel nebo provo-
zovatel je povinen udrovat lapaè jisker v øádném
funkèním stavu.
Motor SE NESMÍ spoutìt bez krytu èistièe vzdu-
chu.
Pøi údrbì motoru nebo pohánìného zaøízení
odpojte kabelod zapalovací svíèky a ukostøete jej.
VYHNETE SE NEBEZPEÈÍ NÁHODNÉHO
SPUTÌNÍ MOTORU. Pokud je motor vybaven
elektrickm spoutìèem, odpojte záporn vodiè
od vvodu baterie.
UDRUJTE v èistotì ebra válce a souèásti re-
gulátoru.(Odstraòujteneèistoty,trávuajinézbytky,
které by mohly mít vliv na otáèky motoru.)
LANKO SPOUTÌÈE vytahujte pomalu
.A
pocítíte první odpor za lanko trhnìte, abyste
zabránili zpìtnému rázu a zranìní ruky nebo pae.
POUÍVEJTE èerstv benzín. Zestárl benzín
mùe zpùsobit úsady v karburátoru a vznik
netìsností.
PRAVIDELNÌ KONTROLUJTE vedení paliva na
praskliny a netìsnosti. Podle potøeby je vymìòte.
Pouívejte vhradnì originální náhradní díly
firmy Briggs& Strattonnebo jejich ekvivalenty.
Namontováním nestandardních náhradních dílù
mùe dojít k pokození motoru.