Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
PL
8086pol
1
-- odnosz siê do czêœci zamiennych
wewntrz przedniej okadki
instrukcji.
-- odnosz siê do czêœci/operacji
pokazanych na rysunkach.
-- odnosz siê do elementów silnika
pokazanych na rysunku
¡.
¡ -- ¨ odnosz siê do rysunków znaj-
dujcych siê
wewntrz okadek instrukcji.
17
Jak korzystaæ z rysunków
zamieszczonych w instrukcji
obsugi
A D
1
Wpisztutajnumermodeluswojegosilnikajegotypi
kod,póniejbêdziesz korzystaz tych informacji.
Zapisz tutaj datê zakupu silnika, póniej bêdziesz
korzysta z tej informacji.
Czêœci skadowe silnika
(patrz rys. ¡)
1
Silnik Model Typ Kod
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
2
Uchwyt linki
3
Zbiornik paliwa
4
Wycznik stopu
5
Wlew paliwa
6
Filtr powietrza
7
Osona tumika/Tumik
8
Œwieca zaponowa
9
Wlew oleju/Miarka poziomu oleju
10
Czujnik poziomu oleju Oil GARD®, jeœli jest
na wyposa¿eniu
11
Osona palców
12
Ganik
13
Chwytacz iskier, jeœli jest na wyposa¿eniu
14
Korek wlewu oleju
15
Korek spustu oleju
16
Poziom oleju
17
Rozrusznik elektryczny 12 V, jeœli jest na
wyposa¿eniu
Symbole
Ten alarmowy symbol bezpieczeñstwa
wskazuje, ¿e ta informacja dotyczy bez-
pieczeñstwa osobistego. Sowa niebez-
pieczeñstwo(danger),ostrze¿enie(warn-
ing) i uwaga (caution) wskazuj na
stopnie ryzyka. Mo¿e dojœæ do zgonu,
obra¿eñciaai/lub szkódmajtkowych,
o ile instrukcje nie bêd starannie
przestrzegane.
Je¿eli nie przeczytaliœcie Pañstwo
dokadnie i nie zrozumieliœcie poda-
nych ni¿ej informacji dotyczcych bez-
pieczeñstwa, nie jesteœcie dostatecznie
przygotowani do pracy z tym silnikiem.
Proszê przeczytaæ ca instrukcjê
obsugi i instrukcjê pracy ze sprzêtem
napêdzanym tym silnikiem.
W czasie napra
w
lub regulac
j
i silnika
bd wyposa¿enia zdejmij przewód
œwiecy zaponowej i uziem go
(rozczakumulatorprzyzaciskuujem-
nym,jeœlisilnikposiadarozrusznikelek-
tryczny).
NIEuruchamiaæ silnika w pomieszc-
zeniu zamkniêtym. (Gazy wyde-
chowe zawieraj tlenek wêgla, be-
zwonn truciznê.)
NIEzdejmowaænakrêtkizbiornikapali-
wa, ani nie napeniaæ zbiornika pali-
wem, kiedy silnik jest gorcy lub pra-
cuje. NIE napeniaæ silnika w po-
mieszczeniu zamkniêtym,lub wprzestr-
zeni niewietrzonej. (Nale¿y pozwoliæ
silnikowi ostygnæ przynajmniej przez
dwie minuty przed ponownym
napenieniem paliwem.)