Briggs & Stratton 135200 Lawn Mower User Manual


 
SL
8086slo
1
17
Pomen simbolov v priroèniku
¡ -- ¨ tevilke slik v priroèniku.
-- sestavni deli motorja na sliki ¡.
A
-- slike rezervnih delov ali
opravil v priroèniku.
D
-- deli ali postopki, prikazani na slikah.
1
Zapiite na tem mestu model motorja, tip inkodno
tevilo za uporabo v prihodnosti.
Zapiite na tem mestu datum nakupaza uporabov
prihodnosti.
Sestavni deli motorja
(glejte sliko ¡)
1
Motor Model Tip Koda
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
2
Roèaj vrvi
3
Rezervoar za gorivo
4
Stikalo za zaustavitev
5
Odprtina za polnjenje goriva
6
Zraèni filter
7
èitnik duilca/Duilec
8
Sveèka
9
Odpritna za polnjenje olja/merilnik nivoja olja
10
Nadzor olja, èe obstaja
11
èitnik za prste
12
Uplinjaè
13
Lovilec isker, èe obstaja
14
Èep odprtine za polnjenje olja
15Izpustni èep
16
Nivo olja
17
12V elektrièni zaganjaè, èe obstaja
Simboli
Ta simbol vas opozarja, da to sporoèilo
zadeva vao osebno varnost. Besede
“nevarnost”, “opozorilo” in “previdno”
kaejonastopnjonevarnosti.Èeneboste
upotevalinaihnavodil,lahkoogrozite
svoje ivljenje in zdravje ali povzroèite
pokodbe drugih stvari.
Dokler ne preberete in razumete teh
varnostnih navodil, ne boste pripravljeni
za delo s to napravo. Preberite celotni
priroènik in navodila za delo s kosilnico,
ki jo poganja ta motor.
Odstranite kabel s sveèkein ga ozeml
j
ite
(odklopitenegativnipol akumulatorja,èe
ima motor sistem za elektrièni zagon),
kadar popravljate ali vzdrujete motor
ali opremo.
NE pustite motorja teèi v zaprtih
prostorih. (Izpuni plin vsebuje ogl-
jikov monoksid, ki je smrtno nevaren
in brez vonja.)
NE odstranjujte pokrovèka rezervoarja
za gorivo, niti ne dolivajte goriva v
rezervoar, dokler je motor vroè ali e
teèe. NE dolivajte goriva v zaprtem ali
slabo prezraèenem prostoru. (Motor naj
se hladi 2 minuti, preden ponovno doli-
jete gorivo.)