Briggs & Stratton 133200 Lawn Mower User Manual


 
8086hun
4
Karbantartás (lásd ¦§¨ ábra)
Lásd még Karbantartási Ütemterv.Tartsabeaz
üzemórában vagy naptári napban meghat ározott
idõközöket, amelyik h am arabb következik be
. N ehéz
körülményekközöttiüzemeléskorgyakoribbszervize-
lés szükséges.
A véletlen beindulás megelõzése végett
húzzale agyertyakábelt
és testelje, va-
lamint vegye le a negatív vezetéket azak-
kumulátorról beszabályozás elõtt, ha a
motor villamos indítószerkezettel van szerelve.
Olajszerviz (lásd
¦ ábra)
Ellenõrizze rendszeresen az olajszintet!
Ellenõrizze, hogy megfelelõ-e az olajszint. Az
ellenõrzést 5 üzemóránként vagy naponta kell
végezni a motor b eind ítása elõ tt. Lásd Olajtöltés,
Ajánlott olajminõségek.
Olajcsere.
Azelsõ5 üzemórautá n cseréljenolajat, amígmeleg
a motor. Töltse fel ajánlott SAE viszkozitású friss
olajja (lásd
© ábra).
Fordulatszámcsökkentõhajtómû(habevanszer-
elve)
Csavarja ki az olajtöltõ csavart
és az olajszint
ellenõrzõ csavart. Cseréljen olaja t 100
üzemóránként vagy évszakonként. Utántöltéskor
öntsönSAE30olajatazolajtöltõnyílásba,amígegy
szintbe nem kerül az elle nõ rzõ ny ílással. Csavarja
vissza a két csavart. Az olajtöltõ csavaron
szellõzõfurat van kialakítva
; a fordu-
latszámcsökkentõ burkolatának atetejére kellszer-
elni.
A levegõszûrõ karbantartása (lásd
§ ábra)
Cserélje ki az elõszûrõt (ha be van szerelve),
illetve a burkolatot,ha nagyonszennyezettvagy
ha sérült (lásd
C
ábra).
1. Lazítsaki a csavarokatvagy aforgatógombot,
majd vegye le a fedelet.
2. Óvatosan távolítsa el az elõszûrõt (ha be va n
szerelve) és a burkolatot nehogy a hulladék
beleessen a porlasztóba.
Az elõszûrõ karbantartása: mossa át folyékony
mosószeresvízben,majdtisztaruhával nyomkodva
szárítsa ki. Szívassa meg motorolajjal. Tiszta,
nedvszívó ruhával nyomkodva távolítsa el az
ÖSSZES FELESLEGES olajat.
Aburkolatkarbantartása:síkfelületenenyhenyom-
kodással tisztítsa meg. Nem szabad benzines
oldószert, például petróleumot használni, amely
megtámadjaaburkolatanyagát.Nemszabadsûrített
levegõvel sem tisztítani, mert károsíthatja a burko-
latot. Nem szabad olajozni!
3. Szereljevisszaa burkolatotésaz elõszûrõt(ha
be van szerelve).
4. Helyezzevisszaafedeletéshúzzamegütközé-
sig a csavarokat vagy a csavarógombot.
Karbantartás folyt.
A gyertya karbantartása (lásd ¨ ábra)
A szikra ellenõrzéséhez csakis Briggs & Stratton
szikrapróbálót
, használjon (lásd
D
ábra).
Tisztítsa meg, illetve cserélje a gyújtógyertyát 100
üzemóránként vagy évszakonként, amelyik hama-
rabbkövetkezik be.Gyertyakulcs mindenhivatalos
Briggs & Stratton márkaszervizben kapható (lásd
D
ábra).
Megjegyzés: Egyes területeken a helyi jogszabály-
ok megkövetelik ellenállásgyertya használatát a
gyújtásizavarjelekelnyomására.Ha a motorerede-
tileg ellenállásgy erty á va l volt szerelve , a cseréhez
azonos típusú gyertyát kell használni.
A gyertyahézag
0,76 mm legyen.
A motor tisztítása
(lásd ¨ ábra)
Rendszeresen távolítsa el a fû- vagy pelyvaler-
akódást a motorból Tisztítsa meg az ujjvédõt. Ne
tisztítsa a motort vízsugárral, mert a víz bejuth at az
üzemanyagb a ! A tisztítást ke fév el vagy sûrített
levegõvel kell végezni.
A kipufogódob köré lerakódott hulla-
déktüzetokozhat!Mindenhasználatbavé-
tel elõtt nézze meg a kipufogódobot és
tisztítsa meg.
A zökkenõmentes üzemelés érdekében rudazat, a
rugók és a kezelõszervek mindig tisztán tartandók!
Ha a kipufogódob szikrafogóval
, van szerelve,
50 üzemóránként vagy évszakonként szerelje le
tisztítás és ellenõrzé s céljából. Ha sérült, cserélje ki
(lásd
D
ábra).
Tisztítsa meg a hûtõrends zer t. A vagy a pelyv a
eltömheti a motor hûtõkörét, különösen huzamo-
sabb üzemelés után.A belsõ hûtõbordák és -felüle-
tek esetleg tisztítást igényelne k túlhev ü lés és a
motorkárosodás megakadályozása végett. Szerelje
lea fúvóházatéstisztítsameg azábránláthatóhelyeket
.
Karbantartási ütemterv
Kövesse az üzemóra vagy naptári idõszak szerinti
beosztást, amelyik hamarabb következik. Gyako-
ribbszerviz szükséges azalábbi ártalmaskörülmé-
nyek közötti üzemeltetéskor.
Elsõ5üzemóra
D Olajcsere
5 üzemóránként vagy naponta
D Olajszint ellenõ rzé s
D Tisztítsa meg az ujjvédõt
D Tisztítsa meg a kipufogódob környékét
25 üzemóránként vagy évszakonként
D Ha nagy terhelésen vagy magaskörnyezeti
hõmérsékletmellettüzemelamotor,cserél-
jen ola jat
D Alevegõszûrõelõszûrõjének karbantartása
(ha be van szerelve)*
D A levegõszûrõ burkolatánakkarbantartása,
ha nincs elõszûrõ*
50 üzemóránként vagy évszakonként
D Olajcsere
D Aszikr afo gó tisztításaésellen õrz és e (habe
van szerelve)
100 üzemóránként vagy évszakonként
D A levegõszûrõ burkolatánakkarbantartása,
ha elõszûrõvel van szerelve*
D A gyújtógyertya tisztítása, illetve cseréje
D Olajcsere, fordulatszámcsökkentõ hajtómû
(ha be van szerelve)
D A hûtõkör tisztítása*
* Poros környezetben, vagy lebegõ hulladék
vagy pelyva esetén tisztítsa gyakrabban.